LPGenealogi
En sida om min släktforskning
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Noteringar


Träd:  

Träffar 1 till 50 av 4,961

      1 2 3 4 5 ... 100» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1
(SBL band 16, 1964-66) 
Fincke, Gödeke (I2197)
 
2
19.8.1674 f. 294 (Till Biskopen i Åbo för Johanne Hinrici Carlandro ... Wij uti Nådigt anmerkiande dheraf, såssom och i anseende, at dhet underdånige ansökiande, som Församblingen sielf härom giör, godt funnit, dhet be:te Kyrckioheerdhes [i Låchtå Wällärdhe H:r Erich Laurentij Grannberg] Mågh Johannes Henrici Carlander, huilken nu och i nije åhr dher å Orthen i Prediko Embetet skall tient hafwa, må, dher hans Swärfadher något dödeligit wedkommer, honom uti Kyrkioheerde Embetet succedera),  
Carlander, Johan (I1497)
 
3
19150718-5880 
Lindegren, Alice Maria Viola (I1257)
 
4
Av sönerna blir ingen mjölnare, men sonen Carl Gustav gifter sig 1857 men bor kvar hos föräldrarna till 1862 då han flyttar till Anderstorp, Dunsjö ägor (AI:15a 1861-1865, sid. 256) där hustrun är piga. De bor kvar där som backstugusittare. 
Bergström, Jan Olov (I347)
 
5
Chicago Tribune (IL) - November 30, 1965
Lindholm
Deceased Name: John A. Lindholm
John A. Lindholm , Nov. 28, 1965, beloved husband of Ruth A. Lindholm
; dear father of Edward and Robert ; fond grandfather of Ricky and
Nancy; loving brother of Alice Svenn, Kathryn Sharpe, Florence
Walters, and Alfred and Clarence Lindholm . At Lain and Son Chapel,
5501 N. Ashland avenue, where services will be held Tuesday, Nov. 30,
at 1 p.m. Interment Irving Park. Member of True Blue lodge No. 994, A.
F. & A. M. 
Lindholm, John Arvid (I1496)
 
6
Från Huotari släktförening 
Henriksson Huotari, Johan (I3240)
 
7
I Hufvudstadsbladet no 67 från 1909 finns han (fel namn?) omnämnd, där det beskrivs om hans bragd under det finska kriget 1808 av H E Wichman: "flera andra af Sandels trupper skulle ha blifvit tagna och massakrerade om de icke räddats af en ung hjälte, en frände till den den som skrifver detta, adjutanten Anders Johan Stierncreutz vid Vasa regemente. Hans lysande bragd omnämnes i Conradiska pappren, Sandels rapport och (likväl endast hans namn) i Montgomerys historia. Härom rapporterar Conradi: Adjutant Stierncreutz var kommenderad på kanonbetäckning med föraren Lundqvist och nio stycken Vasagossar i båt. Sedan Söderhjelm nödgats retiera ifrån Kelloniemi, hvaribland han äfven tror sig märka några af våra soldater, som af fienden syntes vara förföljda. För att härom erhålla upplysning, ror han dit udner oupphörlig eld af fienden ifrån stranden, som af dem är uppfylld. Af dem som rdde honom fick han genast två man dödsskjutna, men det lyckas honom att uti sin båt intaga lietnanten von Gerdten af Savolaks jägare och fänrik Hake af Vasa regemente samt 5 á 6 man soldater. Sedan han landsatt dessa på en holme och utkastat de dödsskjutne ur båten, for han för andra gången udner lika häftig eld från fienden till samma udde och bärgar på detta sätt igen 2 officerare och 17 á 18 man af särskilda kårer. Vid denna andra resa blefvo 2 roddare blesserade. Härvid utmärkte sig äfven synnerligt hans rustmästare Lundqvist (mannen från Brahestad eller Nykarleby?) Den unge hjälten Stierncreutz dog udner kriget i fältsjukan." 
Stierncreutz, Vilhelm Henrik (I9664)
 
8 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I1719)
 
9 ./. Joh: Walheim. Henriksson Renfeldt, Gustav (I3246)
 
10 "76 år av håll o styng" (enl. begravningslängd, HisKi) Christersson Siukola, Johan (I1583)
 
11 "Han kallades Terva Pieti av köpmännen i Gamla Karleby, för det han ett ar uppköpt all tjära i Kalajoki." Arctophilacius = Pohjanystävä. Silfret (omkring 32 lod ) från hans likkista blef af arfingarne skänkt till Kalajoki Moderkyrka, dit en Kalk deraf förfärdigades 1704. Han skall varit en lärd och myndig man. (från hemsida om släkten Sursill) Arctophilacius, Petrus Michaelis (I871)
 
12 (SSS 6, familj 11) Adamsson (Gäfvert), Johan (I140)
 
13 (SSS 6, familj 25) Klasson (Gäfvert), Anders (I1358)
 
14 (SSS 6, familj 56) Abrahamsson (Gäfvert), Erik (I126)
 
15 20 år Sastamoin, Simon (I9009)
 
16 77 år Laukainen, Påhl (I5959)
 
17 A: de Bruce. Henriksson Renfeldt, Gustav (I3246)
 
18 begravd 26 maj, 9 v 4 d. Sigfridsdotter, Anna (I9211)
 
19 han tilldöms 1487 jämte skiftesbröder vid ting i Tuulois sn i Hauho hd i Tavsatland skog och vatten i erämarken. Han är densamme som Lasse i Kråkö (se sonen) som 1516 deltog i landssyn i Borgå sn. (ÄSF) Lydekesson, Lasse (I6446)
 
20 John L. dyker upp i bevarade rullor igen år 1632, då han var major vid Jakob Scotts (Wiborgs läns) regemente och fick avsked i Riga i december s.å. Han blev omedelbart överstelöjtnant vid Nylands Kavalleriregemente och stupade som sådan i det särskilt för de finska regementena förlustrika slaget vid Wittstock år 1636. Ett enda brev av hans hand är f.n. känt, nämligen det ovannämnda odaterade där stölden i Wittenberg omtalas. (Genos 1992) Lichtone, Johan (I6080)
 
21 Kung Magnus tar Anders Munk, hans folk och egendom i sitt hägn samt frisäger honom från alla kronoutlagor.  Munk, Anders (I7109)
 
22 levde änka 1647, d. sannolikt 1648, dotter till befallningsmannen på Reval och på Viborg Johan Boose och Ingeborg Henriksdotter (Karuna-släkten), vardera härstammande från bl.a. ätten Fleming, den förre även från äldre ätten Kurck. Johansdotter Boose, Elin (I4233)
 
23 "Anna Margareta Nederland, majors änka", nr 4937 i Aminoffs lista över Flyktingskommissionen 1716 (Stora Nordiska kriget), där även hennes döttrar Maria Elisabeth och Florentina finns, nr 4972-4973. von Niederlandt, Anna Margareta (I7462)
 
24 "Anna-Lisa" har en tvillingsyster Anna Astrid Margareta som dör endast 3 månader gammal. Hon bor hemma hos föräldrarna och bröderna på Markbackens gård och senare i Hjärsta med sin man. Persson, Anna Gunborg Elisabeth (I1878)
 
25 "Av adel". Hon var första hustrun till Anders Nilsson adl Sabelfana. Inte den Margareta som var hans andra hustru och som gav bort Talis till sin brorson henrik Jönsson (Teetgren) Margaretaxx (I173)
 
26 "Bd:hem:vd, enkl:" av Styng, 69 år (fel ålder?) Kokkonen, Mats (I5312)
 
27 "begravd i skolmullen" 30 aug (Bomansson, 1862) Teit, Karin (I10140)
 
28 "begravd i skolmullen" 30 aug (Bomansson, 1862) Teit, Malin (I10143)
 
29 "Dit har från Kemi i Finland den förste boende, Herman Stöckel, kommit, vars riktiga grundsläkt skulle vara von Stöven. Det har man kommit fram till. För inte så länge sedan har Hermans pojke, Erkki Stöckel bott där. Han bor där på sitt åttionde år. Men jag minns, hur han i kylan högg sina byggnader - fast han var så gammal. Och fulröstad som en björn var han. Han sade åt pojken: "Tog du äntligen till yxan, din börda." Herman gjorde första gården i Kattuvuoma. Där var förträffligt goda fiskevatten.Från Lainio kom Martin-Jussa, den andre, dit. Deras efterkommande lever där i fem, sex, gårdar. Av Stöckel är tre, av Marttis släkt två, och en är lapp. Där har inte korn odlats, men potatis och hö har gjorts." (Paulaharju nr. 32328, SKS, Helsingfors. Upptecknat i Kurravaara 14/8 1932). Stöckel, Herman Fredrik (I1911)
 
30 "f. Broberg" i dödboken Andersson, Elsa Maria (I230)
 
31 "Född i västra Hungerhult, fader Jöns Moder Ingri"
Vid nr 279 Marks kompani i Älvsborgs regemente, han hade 14 tjänsteår 1761. Stationerad i Pommern under Erik Lybecker, andra kompaniet. Finns med i 1749 års generalmönsterrulla, under Majorens (Jurgen Johan von Vrenteln?) kompani, Bollebygd, Björketorp Bildid: A0028478_00185 
Jönsson Holmgren, Erik (I1093)
 
32 "G. Wallh.n Jacob Bertillson, lungsot, 48 år" (Vallherde?) (HisKi) Bertilsson, Jakob (I1169)
 
33 "Gamle Hans Fordell", son till fogden och landsköpmannen Knut F, född i början av 1500-talet, levde 1574 (RR 20/5), var död 9 jan 1575 (RR). Länsman i Pedersöre, fogde i Ångermanland och Medelpad 30 maj 1551-52, häradshövding i Österbotten 30 maj 1551-54, 1556, 1558, 1561, lagläsare där 1562, kronans skinnuppköpare i Jämtland och Bottnen, borgare i Sthlm några år omkring 1560. redovisare för Korsholms län 1567-68, fogde för sju socknar i österbotten 1568-70. Fordell, Hans Knutsson (I2355)
 
34 "gl. värd. Simon Matsson" dör 1774 i Mattila, Oijs, 74 av slag. (HisKi) Matsson Mattila, Simon (I6676)
 
35 "HHD 1670 4/10
Kom för Retten h. Ingeborg Nilsdotter i Prästtomta, gifwandes klageligen tilkenna, dhet hennes Swåger Jöns Joensson i Qwarnekier, förledit Åhr kastade een Reeda till hennes Sal. Man Erich Andersson, deer med at oplyfta damlukan och at samma Reeda uthi kastandet slant hoo i sijdan, hwar af Erich Andersson 6 dagar deer efter blef dödh. Bekennandes h. Ingeborg Nilsdotter, sådant af heel Wååda, och utan den ringaste Jöns Joenssons willia wara passerat och tijmat och ity begierte at Jöns Joensson der förr lagl. plichta. Och emedan nu efter gran ransakning, så wäll af åklagarens, som dråparens Egen bekennelse, fulkombligen befants, dhet be:de dråp som Jöns Joensson i Qwarnekier opå Erich Andersson begåt hafwer, är emot förmodan, af wåda skiett. Ty sakfeltes merbemt. Jöns Joensson i Qwarnekier, at böta 20 d:r efter Dråpmål. B. med wååda 3 Capit. Sedan deer ofwan på godwilligen lofwade Jöns Joensson gifwa h. Ingeborgs omyndiga barn 25 d:r k:mt, hwarom Jöns Joensson i Qwarnekier och h. Ingeborg Nilsdotter her för Retten igenom giord handrächning Venligen och Wäll förliktes." 
Jonsson, Jöns (I1213)
 
36 "I Alast." Jöransdotter, Kristina (I4667)
 
37 "I förra ryska fejden", enligt uppgift i brev av sonsonsonen Johan Teet på 1640-talet. Teit, Lars Mattsson (I10142)
 
38 "I Urdiala utlyste" Familj F27
 
39 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I5072)
 
40 "lam i kroppen och vettvilling" Oravainen, Margaretha Carolina (I7949)
 
41 "lefde enka 1691 på Murovitsa hof i Ingermanland. Gift under 1650-talet med kaptenen Gregori Aminoff Ramsay, Märta (I8671)
 
42 "Mass Larsson confirmerar sin hustrus Anne (hon har tvifuels utan tilörene ägt Olof Lille, som varit död barnlös) och sin hustru sijsters Beretthe af Torlax (som har tvifuels uthan ägt Mons Nilsson), som ägde Torsten Salmunsson, i deras jungfrudom giorde syster skiffte, sedan Olof Lille och Mons Nielsson woro döde, af det godz, som dem i arf tilfallit war effter deras morsijster, öfwer hwilket arfskiffte Pär Skrifware i Borhgo sokn, Knuth af Serkelax (= Sarflaks), Knuth Biörsson af Perno kirkebij och her Bertil kijrkoherre ther samestädes den tijden hade warit til städes på hustru Annas sida, och Jöns Juthe, Per Nielsson Pepoth, Henrich Bentsson på hustru Berettes wengne, och hafuer Anna fått på sin andel thesse godz i Finland, nembligen en parth af Torlax och en gård i Jälkessarij, en gård i Lethe sochn, som heter Karekulla, en fierde part af Tiuxstheby samt godzen i Niland nemligen Lassedal, Rosendal, Ström och Ythr Lassedal, jtem Finibij, Siögård, 3 garda i Jnggebij, 3 gårdar i Gamblebij, 1 gård i Katerriböle(!). Men hustru Berethe feck 1 parth af Torlax, Kaijssenes och husset, Tiussöö 1 gård, och 3 gårdar i Akerbij, 2 goss i Gamble gård i Baggeböle och i Bareböle i Böthesiö." Fleming, Anna Johansdotter (I2220)
 
43 "Mickola (Kirjoitettu Mickola, jonka yläpuolelle on kirjoitettu Curittula ja näiden vasemmalla puolella on {-merkki.)" Karlsdotter, Walborg (I4822)
 
44 "Min Saligh Murekiär Christina Envalds dotter födhes thedh åhredt 1567 här I Wijborgh. Hennes fahr Herr Enevaldh eller Theobaldus Sigfridi, som haffuer först waridt Scholmestare
och Sädhan kyrckieherden här I Wijborgh, der han bodhe Schulen och församblingen Gudschligen och berömligen uthi een Rundt Tijdh förestådh hafwer. Han hafwer waridt Bördigh aff Sötschubij i Hellsingh Såcken, den Nambn kunnige Stådthollerens här upå Wijborgh Jacob Henrichssons till Sijnnbij Sijsterson, hwilken bleff bördigh på Synnbij Uthi Sijnnbij Såcken i Råssborgs lähn, der ifrån och hennes fadher Sijster Hustru Gertrudh saligh Her Hindrikes uthi Pijtus uthkommen war. Hennes Moder wahr Anna Larsdotter Teitt af Pernå Såcken uthaff den hederligen slechten som ähr nucksamth kunnicht. Hafwer hon och hafft 5 Sijskon hon den Siete 2 Söner och 4 döttrar, af hwilken de 5 i pestilentien som då war afsomnadhe är och hon allena Igenblefuen huilken sedhan upå sitt femtondhe åhr då man skref 1582 denn Edle och Wälbördige Bertill Person Ruuth thill Echtte hustru är worden geffen, dher dhe nu wedh Pass 38 Åhr kärligen och wäll tillsammans hafwa lefuat och afladh 4 söner och Een dotter tillhopa. Och då Wår Herre kalla min S. Murkär war hon 53 åhr gammal och då schreffs 1620 den 4 August om Mårgon millan Ett och Thu. Gundh förlähne henne Een Christeligh Upståndelse uppå den Ötersta dagen. Uppå siuende Åhredt effter min S. Murkärs Brijlop är min Brodher Johan födh tha man schreff 1589 och thre åhr ther effter ähr min Syster Anna födh då man schreff 1592 Och tre åhr dher effter är jagh född thå man skreff 1595 ottå dagar före Jacobi dagh, upå en fredagh klåckan 6 om Mårgon, och tre åhr der effter ähr min bror Petter Ruuth fött thå man sckreff 1598 och tree Ahr ther effter är min broor Enewaldh Ruuth fött thå man schreeff 1601." 
Enevaldsdotter, Christina (I1903)
 
45 "Min Saligh Murekiär Christina Envalds dotter födhes thedh åhredt 1567 här I Wijborgh. Hennes fahr Herr Enevaldh eller Theobaldus Sigfridi, som haffuer först waridt Scholmestare och Sädhan kyrckieherden här I Wijborgh, der han bodhe Schulen och församblingen Gudschligen och berömligen uthi een Rundt Tijdh förestådh hafwer. Han hafwer waridt Bördigh aff Sötschubij i Hellsingh Såcken, den Nambn kunnige Stådthollerens här upå Wijborgh Jacob Henrichssons till Sijnnbij Sijsterson, hwilken bleff bördigh på Synnbij Uthi Sijnnbij Såcken i Råssborgs lähn, der ifrån och hennes fadher Sijster Hustru Gertrudh saligh Her Hindrikes uthi Pijtus uthkommen war. Hennes Moder wahr Anna Larsdotter Teitt af Pernå Såcken uthaff den hederligen slechten som ähr nucksamth kunnicht. Hafwer hon och hafft 5 Sijskon hon den Siete 2 Söner och 4 döttrar, af hwilken de 5 i pestilentien som då war afsomnadhe är och hon allena Igenblefuen huilken sedhan upå sitt femtondhe åhr då man skref 1582 denn Edle och Wälbördige Bertill Person Ruuth thill Echtte hustru är worden geffen, dher dhe nu wedh Pass 38 Åhr kärligen och wäll tillsammans hafwa lefuat och afladh 4 söner och Een dotter tillhopa. Och då Wår Herre kalla min S. Murkär war hon 53 åhr gammal och då schreffs 1620 den 4 August om Mårgon millan Ett och Thu. Gundh förlähne henne Een Christeligh Upståndelse uppå den Ötersta dagen. Uppå siuende Åhredt effter min S. Murkärs Brijlop är min Brodher Johan födh tha man schreff 1589 och thre åhr ther effter ähr min Syster Anna födh då man schreff 1592 Och tre åhr dher effter är jagh född thå man skreff 1595 ottå dagar före Jacobi dagh, upå en fredagh klåckan 6 om Mårgon, och tre åhr der effter ähr min bror Petter Ruuth fött thå man sckreff 1598 och tree Ahr ther effter är min broor Enewaldh Ruuth fött thå man schreeff 1601. Bertilsson Ruuth, Jakob (I1158)
 
46 "Monickalla, Monachala.
... Monickala tillerkändes Pål Stilken genom ett bref af följande lydelse: "Wi Karll med Guds Nåde Sweriges Rikes utkårade Konung och Arffurste, Hertig till Södermanland, Närike och Wermeland Göre witterligt, att after det förrädaren Hans Hansson till Monickala genom sitt förräderi och skälmske praktike, icke allenast hafwer förbrutit och förwerkedt lijf och lefwerne, uthan och godz och ägodelar, huicke Wij nu hafue latit wederkennes, och aldenstund oss Elskelig Edele Wälbördig och Manhaftig Wår tro tjenare och Öfwerste utöfwer dee Ungerske Heducker Pååll Stilcken, hafwer altijdh bewist Oss sin trogne och rettrådige tjensth, thett samma han sigh her effter med trygg och rettrådige tiensth och troheet emot Oss, Wår Elskelige Käre Gemåll att göre och bewise så lenge han lefwer förplightedt hafwer, Så hafwe Wij fördenskuld, i den staden igen af gunst och nåde skenckt och gifwit honom och hans manlige Echte bryste Arfuingar till ewärdlig egendom medh dhe wilkor och condition som Wi andre af Adeln hafue godz gifwit, och uppå Norköpings Rijksdagh bewilligt blef, förb:te Monickala gårdh medh alle de arfuegodz fördbe:te förrädaren Hans Hansson hafuer tillhördt, uthi lijka måtto lösörer, och all den deell som uppå samme godz finnes, såsom det hanförnimmes derifrån tager eller borth fördt af ett eller annadt, då må han frijtt och säkert der efter fråga, och igentage, uthan någon mans witzordh. Huarföre befale Wij her medh wåre Ståthollere sampt fougter uti Finlandh och alle andre, ath the aldeles sigh efter effter dette Wårt brefz lydelse, såsom och eljest ähre honom till alth dett som här uthi förmält ähr beforderlige. Förbjude fördenskuld huar och een i synnerhet att tilfoge före:ne Pååll Stilcken her emott hinder eller förfong, der wår Cammerrådh, Camererare och all andre som för wåre skuld wele och skole göre och lathe weete sigh affterretta- Af Stockholm den 24 Maij Åhr 1605." I noten 53 är anfördt att Konung Karl IX den 2 Juli 1606 förordnade att Jesper Matsson Krus skulle i pant få behålla Monickala; men detta ändrades den 31 Juli sålunda, att Krus skulle till sin säkerhet få annan egendom i stället och Stilckens enka få behålla Monickala."  
Stilchen, Paul (I9671)
 
47 "Mårtens enckia" enligt anteckning i finska släktutredningen. Mickelsdotter, Maria (I6818)
 
48 "Nils Johan Viktor Kjell fr Kiruna har erkänt inför pastor G Jonsson i .. att han är far till Anna Viktoria Irene" (June i dödboken?).  Käll, Anna Viktoria Irene (I1144)
 
49 "oang. sa" 2 timmar gammal (HisKi) Tomasdotter Wall, Maria (I10436)
 
50 "om hösten på Linnunpää i Pikis socken, lagd i sin mans arfgraf kostnadsfritt emedan släkten i alla tider gifvit gåfvor till Pikis kyrka. Gift 1661, på Steninge gård i Sagu, med kaptenen Klas Fogelhufvud, k. 1681. Han anför-de1707 en deputation från Pikis församling, hvilken hos kon-sistorium i Åbo anhöll att få pietisten Isak Laurbeccius till kyrkoherde. Ramsay, Kristina (I8669)
 

      1 2 3 4 5 ... 100» Nästa»